Xây dựng cây cầu treo

Cầu treo cũng được gọi là cây cầu treo, cây cầu người đi bộ, cáp cầu, đề cập đến giảm Tower treo và thả neo ở cả hai bên (hoặc cây cầu ở cả hai đầu của cáp là thành phần chính của cấu trúc thượng tầng cầu. Cây cầu hiện đại thường có một tháp, anchorage, sàn, cáp chính, cáp, kẹp yên và các bộ phận lớn.

Phù hợp với độ cứng của boong, có thể được chia thành cầu treo cầu treo cầu treo cứng nhắc và linh hoạt. Tầng linh hoạt mà không cần stiffening dầm cầu treo, và độ cứng theo xe tải sàn cáp hình chữ s biến dạng hình dạng thay đổi, bất lợi cho giao thông, nhưng đơn giản của nó, thường được sử dụng như một footbridge (cảnh quan cầu). Cứng nhắc cầu sàn gia cố bằng stiffening dầm cầu treo, độ cứng. Stiffening dầm cầu cấu trúc chịu để tải dọc.