Thang máy cấu hình tiêu chuẩn

Thang máy tiêu chuẩn cấu hình, mỗi Thang máy được trang bị với 5 thêm dây dây, chủ yếu được sử dụng để mang theo trọng lượng của Thang máy chính nó và có nhân viên, đối tượng, cũng như kiểm soát của Thang máy hoạt động tốc độ. Do cuộc sống dịch vụ Thang máy tổng hợp hiện tại của 10 năm hoặc nhiều hơn, cuộc sống dây dây Thang máy 6 năm ~ 7 năm, vì vậy một Thang máy tại thời gian chạy, để thay thế các dây dây ít nhất một lần. Theo số lượng quốc gia Thang máy và Thang máy số lượng hàng năm mới dự, bảo dưỡng Thang máy hàng năm thay thế và nhu cầu tích lũy phân phối mới để 25.000 tấn dây dây ~2.7 triệu tấn. Từ năm 2001 một cài đặt lớn của Thang máy tại Trung Quốc, có tính đến các Thang máy mới dây dây cần thiết, cùng với sự tiến bộ hiện tại của đô thị hóa và phổ biến của tòa nhà cao tầng ở nhà và ở nước ngoài, các Thang máy dây dây sẽ phải đối mặt với một thị trường rất rộng trong tương lai.